Shut down Guantanamo
Rescing the Muslim ban
Put ICE back on its leash
Rescing the Muslim ban